Privacy Statement

Recruitment privacy statement en Disclaimer
Recruitment Privacy statement
VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

1. Voor wervingsdoeleinden

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruiters benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van HDDN Legal Search, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan HDDN Legal Search te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met HDDN Legal Search over sollicitaties (waaronder referenties).

(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden en/of het onderhouden van onze database voor specifieke kandidaten in de juridische sector. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Indien u zich inschrijft bij HDDN Legal Search bewaren wij uw gegevens zolang u een valide profiel heeft voor de branche waarin wij bemiddelen.

2. Om een dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een zelfstandige bent, verwerken wij uw persoonsgegevens om een dienstverleningsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van uw arbeidsovereenkomst. Wij nemen uw persoonsgegevens tevens op in onze HR-database.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
U bent verplicht om HDDN Legal Search alle persoonsgegevens te verstrekken die HDDN Legal Search nodig heeft om uw overeenkomst uit te kunnen voeren en om HDDN Legal Search in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met uw overeenkomst.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, burgerservicenummer, gegevens van uw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van uw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de aanwerving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over uw functie en positie, gegevens van uw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens en locatie en organisaties.

(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens na beëindiging van uw overeenkomst bewaard (i) zo lang HDDN Legal Search wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren en (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van HDDN Legal Search te beschermen. Wij indien u zich heeft ingeschreven in onze databasebewaren wij uw gegevens zolang deze relevant zijn voor de branche waaring wij bemiddelen. Na het verstrijken van deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.
Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website HDDN Legal Search (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.
1. Informatie en communicatie
HDDN Legal Search besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. U aanvaardt dat de Website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de Website op het moment van gebruik (“as is basis”).
HDDN Legal Search is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is HDDN Legal Search niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.
HDDN Legal Search garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet, of te laat, ontvangen of verwerken daarvan.
HDDN Legal Search is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.
2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij HDDN Legal Search of haar licentiegevers.
Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van HDDN Legal Search, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht. Daarnaast is het niet toegestaan om een (niet-)substantieel deel van de Website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken op de wijze zoals bedoeld in de Databankenwet.
3. Verwijzingen naar websites van derden
De Website kan informatie bevatten die van derden afkomstig is en/of kan verwijzen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft HDDN Legal Search geen zeggenschap. HDDN Legal Search accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites.
4. Rechtskeuze en –bevoegdheid
Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
5. Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen op dit adres: HDDN Legal Search, Kortenaerplein 7, 1057 NE te Amsterdam.