Privacy Statement

Contactgegevens

Hoekstra Donner Den Nijs Legal Search | HDDN Legal Search
Kortenaerplein 7
1057 NE te Amsterdam
KvK nummer: 56064306
 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten wilt inroepen, neem dan contact op via: : info@hddn.nl

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacy statement leest u in algemene zin hoe HDDN Legal Search uw persoonsgegevens (kandidaten en opdrachtgevers) verzamelt, gebruikt, deelt met anderen, beveiligt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, X, LinkedIn, of u maakt gebruik van de verwijzigingen naar websites van derden, is het uw verantwoordelijkheid om bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor bijvoorbeeld het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).

HDDN Legal Search is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacy beleid van derden die door middel van hyperlinks met de website van HDDN Legal Search zijn verbonden. HDDN Legal Search kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij, welke doeleinden en welke grondslag?

1. Werving, selectie en contact met Kandidaten

Wanneer u een van onze recruiters benadert naar aanleiding van een executive search of solliciteert op een vacature van HDDN Legal Search, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

Welke gegevens worden verwerkt?  
Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie waar de kandidaat werkzaam is en de functie, Curriculum Vitae, foto’s, rechts- of aandachtsgebieden van de kandidaat, werkervaring, gespreksverslagen, beschikbaarheid en verlof; referenties, getuigschriften en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat en eventuele overige gegevens die de kandidaat aan HDDN Legal Search verstrekt die relevant zijn voor het bemiddelingsproces.

Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
Indien u wordt benaderd om in contact te komen met HDDN Legal Search of u wordt benaderd voor een specifieke functie, wijst HDDN Legal Search u op het privacy statement en zal HDDN Legal Search op basis van uw “toestemming” de gegevens opslaan in haar systeem.

Door uw gegevens aan HDDN Legal Search te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden en/of het onderhouden van onze database voor specifieke kandidaten in de juridische sector. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben of indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van HDDN Legal Search te beschermen, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Indien u toestemming geeft bewaren wij uw gegevens zolang u een valide profiel heeft voor de branche waarin wij bemiddelen.

2. Om een overeenkomst aan te gaan

Wanneer u een zelfstandige bent, verwerken wij uw persoonsgegevens om een bemiddelingsovereenkomst op te stellen en aan te gaan met onze opdrachtgever. Wij nemen uw persoonsgegevens tevens op in onze database.

Welke gegevens worden verwerkt? 
Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, burgerservicenummer, gegevens van uw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van uw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de aanwerving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over uw functie en positie, gegevens van uw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens en locatie en organisaties.

Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
U levert aan HDDN Legal Search alle persoonsgegevens die HDDN Legal Search nodig heeft om uw overeenkomst uit te kunnen voeren. Hiermee wordt HDDN Legal Search in staat gesteld te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met uw overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden en/of het onderhouden van onze database voor specifieke kandidaten in de juridische sector. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben of indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van HDDN Legal Search te beschermen, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Indien u toestemming geeft bewaren wij uw gegevens zolang u een valide profiel heeft voor de branche waarin wij bemiddelen.

3. Om een overeenkomst van opdracht met u als opdrachtgever aan te gaan

De volgende gegevensbeschermingsinformatie is van toepassing in gevallen waarin u in contact staat met HDDN Legal search als contractuele of andere samenwerkingspartner in een zakelijke relatie. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om zakelijke relaties of het betreffende samenwerkingsproject te kunnen initiëren, implementeren en verwerken.

Welke gegevens worden verwerkt? 
Contactinformatie zoals voor- en achternaam, organisatie, beroep, functie, afdeling, e-mailadres, werk adres, werk telefoon, werk mobiele telefoon, land, KvK-nummer.

Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
Als we u expliciet om uw toestemming vragen dan op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) en anders hangt de rechtsgrond af van de context en de relatie, zoals uitvoering van het contract of behoud van ons legitiem belang in het aangaan en uitvoeren van ons zakelijke relatie, op voorwaarde dat u optreedt als vertegenwoordiger of contactpersoon van onze contractpartner.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Wij verwerken en bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is om het betreffende doel te bereiken en om aan onze contractuele, wettelijke of officiële verplichtingen te voldoen, met name de bewaartermijnen (vaak zeven of tien jaar) van belastingwetgeving. De duur van de gegevensopslag hangt voornamelijk af van de inhoud van de zakelijke relatie. Als een langere opslag van gegevens om wettelijke redenen niet vereist is, worden de gegevens meestal uiterlijk na 10 jaar verwijderd.

Beveiliging en verwerking van persoonsgegevens door derden

HDDN Legal Search neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend in de EU of EER verwerkt. Indien het noodzakelijk is voor het verbeteren en beveiligen van de website of voor uitvoering van de overeenkomst, kan HDDN Legal Search ook de persoonsgegevens doorgeven aan derden (bijv. Carerix, software leverancier). Voor zover HDDN Legal Search uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, dan bevinden deze derden zich in beginsel binnen de EU of EER. Echter, ook is het mogelijk dat derden zich kunnen bevinden in landen buiten de EU of EER (zoals de VS). In een land dat geen adequate bescherming biedt voor uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten), zal HDDN Legal Search passende maatregelen treffen (bijvoorbeeld EU Standard Contractual Clauses zoals vastgesteld door EU Commissie). Deze clausules vormen een  passende en geschikte manier om te voldoen aan de AVG.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als betrokkene bij de gegevensverwerking door HDDN Legal Search heeft u de volgende rechten:

- Recht op informatie over de verwerking van uw gegevens

Hierdoor kunt u met name te weten komen welke gegevens wij over u hebben opgeslagen.

- Recht op rectificatie van uw gegevens

Hierdoor kunt u onjuiste gegevens, bijvoorbeeld oude adresgegevens of per ongeluk onjuiste gegevens, door ons laten corrigeren.

- Recht op verwijdering van uw gegevens 

Hiermee kunt u gegevens die wij over u bewaren of over u verwerken, laten verwijderen.

- Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens

Merk op dat het wissen of beperken van de verwerking alleen mogelijk is indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op onze legitieme belangen. Als de gegevensverwerking gebaseerd is op toestemming, dient u te weten dat u het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, maar dat de intrekking van de toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan onverlet laat. In geval van een verzoek tot wissen kunnen wij een kopie van uw persoonsgegevens bewaren voor onze administratie en om te voorkomen dat uw persoonsgegevens na het verzoek in onze systemen worden ingevoerd.

- Recht op dataportabiliteit

Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of een contract, kunt u onder bepaalde voorwaarden de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ontvangen en doorgeven aan een andere verantwoordelijke.

- Intrekken van toestemming

Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde informeel intrekken met werking voor de toekomst. Tenzij anders vermeld, is dit met name mogelijk door een informele e-mail te sturen naar de verantwoordelijke. Merk op dat het intrekken van uw toestemming voor de noodzakelijke verwerking (of het verwijderen van uw account of gegevens) het onmogelijk kan maken onze producten en diensten te gebruiken, omdat wij uw gegevens niet langer kunnen verwerken. Wij interpreteren deze intrekking daarom als een beëindiging.

- Recht van bezwaar

Als we uw persoonsgegevens verwerken om onze legitieme belangen te beschermen (artikel 6 lid 1 sub. f AVG), kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, geheel of gedeeltelijk. Wij zullen dan uw interesses opnieuw onderzoeken en, indien nodig, stoppen met het verwerken van uw gegevens. Dit kan er echter toe leiden dat we sommige aanbiedingen of diensten niet meer op de gebruikelijke manier kunnen aanbieden of leveren.

- Klacht bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Om uw rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met HDDN Legal Search via de contactgegevens zoals hierboven zijn vermeld.

Wijzigingen

HDDN Legal Search behoudt zich te allen tijde het recht om het privacy statement op ieder moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Overige

Indien een bepaling uit deze privacy statement in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.

 

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt in februari 2024.